ESI KOREA Training Schedules (2016)

 

VIRTUAL PERFORMANCE SOLUTION

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elementary Course
(VPS)

BASIC I

7-9

 

9-11

 

11-13

 

5-7

 

7-9

 

400,000  

V.A.T

BASIC II

10-11

 

12-13

 

14-15

 

8-9

 

10-11

 

400,000  

V.A.T

Advanced Course
(VPS)

THEORY

 

13-15

 

8-10

 

10-12

 

12-14

 

 

500,000  

V.A.T

 

VIRTUAL SEAT SOLUTION

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elementary Course
(VSS)

BASIC

16-18

 

 

15-17

 

 

21-23

 

16-18

 

500,000  

V.A.T

 

VIRTUAL REALITY

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elementary Course
(IC.IDO)

BASIC

16-18

 

 

15-17

 

 

21-23

 

16-18

 

500,000  

V.A.T

 

SHEET METAL FORMING

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elementary
Course
(STAMP)

BASIC I
(DieMaker + Stamp)

21-22

 

16-17

 

18-19

 

26-27

 

21-22

 

400,000  

V.A.T

BASIC II
(Autostamp)

23-24

 

18-19

 

20-21

 

28-29

 

23-24

 

400,000  

V.A.T

BASIC III
(Die compensation)

25

 

20

 

22

 

30

 

25

 

200,000  

V.A.T

Advanced
Course
(STAMP)

Manual setup

 

21

 

23

 

18

 

20

 

 

200,000  

V.A.T

Hot Press Forming

 

22

 

24

 

19

 

21

 

 

200,000  

V.A.T

 

COMPOSITES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elementary Course
(FORM)

BASIC

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

400,000  

V.A.T

Elementary Course
(RTM)

BASIC

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

400,000  

V.A.T

 

WELDING & ASSEMBLY

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elementary Course
(Weld)

BASIC I

31

1

 

 

 

 

1-2

 

 

 

400,000  

V.A.T

BASIC II

 

 

 

30

1

 

 

 

3-4

 

400,000  

V.A.T

Elementary Course
(Cast)

BASIC

 

28-29

 

 

 

25-26

 

27-28

 

15-16

400,000  

V.A.T

 

CFD & MULTIPHYSICS

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elementary Course
(CFD-ACE+)

BASIC

7-8

 

 

13-14

 

 

1-2

 

 

5-6

400,000  

V.A.T

 
  []
   * û : Tel : 02)3660-4545 / e-mail : ksn@esi.co.kr
   * : ѱ̿() ( õ 357. 4)
   * ð : 10 ~ 5
   * Ư ڿ ٶϴ.
   * ο 3 ̸ ֽϴ.
   * ǹ Ÿ() ߱(ö 9ȣ õⱳ 4 ⱸ) ̿ Ź 帳ϴ.


 

Ȩ  |  ô   |   Contact Us